Programa

 • Este máster conta con tres orientacións: profesional, investigadora e académica.
 • Todos os alumnos deben realizar 30 créditos obrigatorios e un Traballo Fin de Máster de 12 créditos.
 • Os alumnos da Orientación Profesional realizarán prácticas externas obrigatorias de 9 créditos e, ademáis, deben cursar 9 créditos optativos.
 • Os alumnos da Orientación Investigadora deben cursar obrigatoriamente as dúas materias optativas de Metodoloxía de investigación, de 3 créditos cada unha. Ademáis, deben cursar outros 12 créditos optativos sin vinculación.
 • Os alumnos da Orientación Académica deben cursar 18 créditos optativos.
Materias Obrigatorias
 1. Dirección estratéxica de organizacións turísticas (3 créditos)
 2. Dirección estratéxica de persoas nas empresas turísticas (3 créditos)
 3. Dirección comercial das empresas turísticas (3 créditos)
 4. Promoción do turismo urbano (3 créditos)
 5. Dirección financeira das empresas turísticas (3 créditos)
 6. TICs aplicadas ao turismo (3 créditos)
 7. Impacto económico do turismo urbano (3 créditos)
 8. Tendencias internacionais en destinos urbanos (3 créditos)
 9. Transporte, mobilidade e xestión dos fluxos turísticos en destinos urbanos (3 créditos)
 10. Xestión do patrimonio urbano: A cidade histórica (3 créditos)
Optativas Xerais
 1. Dereito urbanístico e planeamento turístico (3 créditos)
 2. Dereito do traballo e da seguridade Social en empresas turísticas (3 créditos)
 3. Comportamento do turista urbano (3 créditos)
 4. Dirección de calidade e dos procesos nas empresas turísticas (3 créditos)
 5. Investigación de mercados: Análise do turismo urbano (3 créditos)
 6. Comercialización do destino urbano (3 créditos)
Optativas Vinculadas á Orientación Investigadora
 1. Metodoloxía de investigación: Cartografía aplicada ao turismo (3 créditos)
 2. Metodoloxía de investigación en xestión de empresas turísticas (3 créditos)
Prácticas Externas
Practicas externas (9 créditos)
Traballo Fin de Máster
Traballo Fin de Máster (12 créditos)