No devandito foro realizouse unha enquisa entre os seus membros, obtendo 400 respostas sobre 1130 eventos previstos, os cales desde que se declarou o estado de alarma o 14 de marzo canceláronse todos. Estímanse máis de 225 millóns de euros de perdas.

A señora Alessia Comis, presidenta de MPI Iberian Chapter , declarou durante a súa presentación que o sector está totalmente parado e prevese que se recupere a actividade en setembro, a condición de que a situación sanitaria o permíta.

Os distintos segmentos do turismo MICE (reunións, incentivos, congresos e eventos) pediron medidas ás distintas administracións públicas que permitan garantir a supervivencia das empresas e polo tanto do sector. Ditas medidas permitiríanlles aguantar estes meses tan difíciles que quedan e retomar a actividade tan pronto como sexa posible. As medidas serían de tres tipos fiscais, laborais e financeiros que veñen complementar a outras que van saíndo consensuadas con asesores fiscais e laborais.

Medidas Fiscais

Algunhas das medidas fiscais que se propoñen son a redución, aprazamento e fraccionamento automático do IVE/IVE, IRPF, Imposto de sociedades, tanto para entidades que teñan un volume de facturación <6.000.000€ como autónomos. Por suposto sen intereses.

Medidas laborais

Con respecto ó mercado laboral algunhas medidas propostas son por unha banda que os ERTE (expedientes de regulación temporal de emprego) por forza maior duren máis aló do estado de alarma debido a que se prevé que o parón no sector turístico sexa máis duradeiro.

Doutra banda piden que as empresas reciban axudas ao teletraballo, para o pago do aluguer, luz e gas así como reducións ao pago da seguridade social.

Medidas financeiras

Piden máis axudas a fondo perdido e financiamento a tipos de interese cero. O financiamento con avais debe estar dispoñible para todas as empresas

O sector turístico vai necesitar un plan específico de recuperación económica, polo que se creará un comité de crise constituído por entes públicos e privados, recompilando e intercambiando información.