Co obxecto de fomentar o perfeccionamento profesional de estudantes de turismo convócanse 9 bolsas de prácticas formativas de especialización en mercados turísticos emisores nas cidades de Londres, París, Berlín, Lisboa, Miami, Bruxelas, Cantón, Roma e Dublín.

A duración máxima é de 10 meses, contados dende a data da incorporación das persoas bolseiras, sendo a data prevista de incorporación dos/as bolseiros/as aos seus destinos o 1 de marzo de 2020.

1- Requisitos:

1. Nacionalidade: ser español/a ou nacional dun Estado membro da Unión Europea.

2.  Estar en posesión na data de aceptación da bolsa dun grao universitario ou titulación homologada ou equivalente.

3. Linguas:

a) Galego: Celga 4.

b) Outras linguas:

O nivel de coñecemento será o seguinte:

– Nivel B2 na lingua oficial do país para as bolsas de Londres, Dublín, Berlín, Miami e París.

– Nivel B2 en francés ou, na súa falta, inglés para a bolsa de Bruxelas.

– Nivel B2 en chinés ou, na súa falta, inglés para a bolsa de Cantón.

– Nivel B1 na lingua oficial do país para as bolsas de Lisboa e Roma.

2- Solicitudes:

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado (anexo III) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

  • Prazo: 24/12/2019 – 23/01/2020
  • Documentación complementaria a achegar no procedemento:

a) Copia do pasaporte no caso de nacionais da Unión Europea residentes fóra de España e que non posúan NIE.

b) Certificación do pagamento dos dereitos de expedición dos títulos universitarios.

c) Certificación académica persoal de carácter oficial do título universitario con que se presenta á selección.

d) Copia dos documentos acreditativos computables dos méritos alegados.

e) Copia do certificado do Celga 4.

f) Copia dos títulos acreditativos do nivel de idiomas

g) Informe de vida laboral

3- Fases do procedemento:

– test de coñecementos turísticos: Máximo 5 puntos

– Caso práctico sobre coñecementos turísticos: Máximo 5 puntos

– Probas de idiomas: Máximo 5 puntos

– Entrevista persoal: Máximo 5 puntos

O test de coñecementos consistirá nun cuestionario tipo test cun máximo de 50 preguntas sobre as materias incluídas nos temas 1 a 12 do anexo II.

O caso práctico sobre coñecementos turísticos será unha proba escrita sobre as materias incluídas nos temas 13, 14 e 15 do anexo II.

A proba de idioma desenvolverase en dous exercicios:

– Primeiro exercicio: consistirá nunha tradución ou redacción dun texto na lingua oficial do país elixido.

– Segundo exercicio: consistirá nunha proba oral en que se avalíen as competencias en expresión e comprensión da persoa candidata na lingua do país receptor.

4-  Temario

Tema 1. Principais recursos do patrimonio arquitectónico en Galicia.

Tema 2. Principais recursos do patrimonio cultural inmaterial galego, en especial o folclore.

Tema 3. A gastronomía galega.

Tema 4. Historia de Galicia. Principais feitos históricos.

Tema 5. Elementos principais da rede de museos e centros de interpretación de Galicia.

Tema 6. Os tramos galegos dos camiños de Santiago.

Tema 7. Áreas naturais no litoral: rías, illas e praias, zonas húmidas e areais, acantilados.

Tema 8. Áreas naturais do interior: as montañas, os vales fluviais, os bosques e as lagoas.

Tema 9. As cidades e vilas galegas como focos de atracción turística.

Tema 10. Os novos produtos turísticos de Galicia (turismo termal, rural, de congresos e convencións, náutico, golf, turismo activo e de natureza, etc.).

Tema 11. Competencias da Administración do Estado e da Xunta en materia turística.

Tema 12. A Administración turística en Galicia. Órganos e funcións.

Tema 13. Nocións básicas sobre planeamento de destinos turísticos.

Tema 14. Ferramentas de promoción e comercialización de produtos e paquetes turísticos.

Tema 15. Estratexias de promoción e comercialización de Galicia como destino turístico.

 

Podes revisar a convocatoria do Diario Oficial de Galicia (DOG) para máis información pinchando aquí

Para tramitar en liña a solicitude podes acceder a través de este link