Concesión de bolsas de formación práctica da Axencia de Turismo de Galicia

Concesión de bolsas de formación práctica

da Axencia de Turismo de Galicia

A Axencia de Turismo de Galicia convoca 9 bolsas de formación práctica.

Unha das bolsas destinarase á formación práctica especializada na área de estudos e investigación (dirixida a calquera titulación) e as oito restantes á formación práctica especializada na promoción e información turística (dirixidas a titulacións de grao/posgrao relacionadas co turismo).

O prazo de solicitude das bolsas rematará o día 2 de marzo 2018.

A continuación podes ver as bases da convocatoria:

 

Bolsa da Xunta de Galicia

Beneficiarios:

Bolsas de formación práctica especializada en mercados emisores, en réxime de concorrencia competitiva, nas cidades de Londres, París, Berlín, Os Ánxeles e São Paulo (cinco bolsas). Os solicitantes deberán estar en posesión, antes da finalización do prazo de presentación de solicitudes dun grao universitario ou titulación homologada equivalente (calquera). As titulacións deben estar finalizadas nos catro anos naturais inmediatamente anteriores ao remate do prazo de presentación das solicitudes da convocatoria. Os solicitantes deberán acreditar o coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento ou Celga 4.

As persoas beneficiarias deberán acreditar o dominio oral e escrito da lingua oficial do país de destino:
– Acreditarase cun certificado B2 ou superior do Marco común europeo de referencia para as linguas para os destinos de Londres, Berlín, Os Ánxeles e París.
– Acreditarase cun certificado B1 ou superior do Marco común europeo de referencia para as linguas para o destino de São Paulo.

Requisitos:

1. Nacionalidade: ser español/a ou nacional dun Estado membro da Unión Europea.

2. Titulación: estar en posesión, antes da finalización do prazo de presentación de solicitudes dun grao universitario ou titulación homologada equivalente (calquera). As titulacións deben estar finalizadas nos catro anos naturais inmediatamente anteriores ao remate do prazo de presentación das solicitudes desta convocatoria.

Os títulos obtidos no estranxeiro ou en centros españois non estatais, deberán estar validados ou recoñecidos oficialmente polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.

3. Idiomas:
a) Os solicitantes deberán acreditar o coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento ou Celga 4.
b) Dominio oral e escrito da lingua oficial do país de destino:

Acreditarase cun certificado B2 ou superior do Marco común europeo de referencia para as linguas para os destinos de Londres, Berlín, Os Ánxeles e París.

Acreditarase cun certificado B1 ou superior do Marco común europeo de referencia para as linguas para o destino de São Paulo.

4. En ningún caso poderán ser beneficiarios desta bolsa aqueles solicitantes que fosen adxudicatarios desta en edicións anteriores. Quedarán tamén excluídos da convocatoria aqueles solicitantes que fosen adxudicatarios das bolsas e que renunciasen a elas durante o seu desenvolvemento.

 

bolsa xunta

Máis información sobre esta bolsa