Convocatoria de axudas para facilitar o desenvolvemento da docencia virtual do alumnado na USC pola Covid-19

Ata o momento, realizáronse tres convocatorias que abrangueron tres períodos:

 • Desde o 14 de marzo ao 15 de abril,
 • Desde o 16 de abril ao 15 de maio
 • Desde o 16 de maio ao 15 de xuño.

Tendo en conta o volume de solicitudes das convocatorias anteriores e que o alumnado precisa manter a conexión a internet para a preparación e celebración das probas de avaliación da convocatoria de xullo e para a preparación e defensa dos TFG eTFM , é necesario establecer unha cuarta resolución para o seguinte período de gasto.

Para a concesión destas axudas destinaranse 60.000 euros. A axuda cofinanciará o 90% do gasto realizado pola persoa beneficiaria cun máximo de 40 euros por persoa.

 Ámbito temporal

O período subvencionable abarcará o gasto realizado desde o 16 de xuño e o 15 de xullo.

Requisitos dos beneficiarios

Poderán acceder á consideración de beneficiarios o alumnado que estea matriculado nunha titulación oficial de grao ou mestrado no curso 2019-2020.

Unicamente poderá solicitarse unha subvención por persoa beneficiaria.

Presentación de solicitudes

A presentación de solicitudes farase a través da Sede Electrónica da USC, cubrindo o formulario normalizado de solicitude dispoñible no seguinte enderezo dirixido á Xerencia da USC:

SEDE USC

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes contará desde o día seguinte da publicación no Taboleiro Electrónico e rematará o 17 de xullo de 2020.

A documentación que deberá presentarse xunto coa solicitude

Factura ou xustificante do gasto realizado que deberá estar dentro do período temporal subvencionable.

Prácticas na Fusion For Energy

O programa de prácticas de Fusion For Energy (F4E) ten como obxectivo promover a conciencia, o coñecemento e a comprensión do papel de Europa no Proxecto ITER e no contexto europeo, así como proporcionar capacitación aos graduados universitarios no campo da enxeñería nuclear, física, administración e comunicación. O nome do proxecto, “ITER”, ven dado polo seu significado en latín, pois traducido quere dicir “o camiño” e, por tanto, o proxecto busca ser o maior experimento do mundo no camiño cara á enerxía de fusión.

O período de prácticas do proxecto é retribuído e ten unha duración de catro a nove meses en calquera das sedes de F4E: Barcelona (España), Cadarache (Francia) ou Garching (Alemaña). Este proxecto comezará en outubro 2020.

Prazo de inscrición:

Do 4 xuño de 2020 ao 25 de xuño 2020 (aquelas persoas interesadas poderán solicitar un máximo de 3 postos).

Perfís demandados

• Enxeñeiros e físicos

• Avogados

• Expertos en recursos humanos, finanzas, adquisicións.

• Comunicadores

Para máis información sobre o programa pode premer nesta ligazón ou enviar un email a traineeships@f4e.europa.eu 

Convocatoria de axudas da USC para un mellor desenvolvemento da docencia virtual do alumnado

Destinaranse 60.000€ para a concesión destas axudas. A axuda servirá para cofinanciar o 90% do gasto da internet soportado pola persoa beneficiaria, ata un máximo de 40€.

Os gastos correspondentes a unha liña fixa ou de móbil, así como os servizos de acceso a internet non asociados a unha liña telefónica serán subvencionables. O período que abarcarán os gastos subvencionables serán do 16 de maio ao 15 de xuño de 2020.

Estas axudas estarán destinadas ao alumnado que estea matriculado nunha titulación oficial de grao ou máster no curso 2019-2020.

Presentación de solicitudes

A presentación das solicitudes realizarase a través da sede electrónica da USC, cubrindo un formulario dirixido á Xerencia da USC. Podes visualizalo pinchando aquí.

Xunto coa solicitude achegarase factura correspondente ao período subvencionable.

Prazo de presentación de solicitudes: do 2 ao19 de xuño de 2020.

As consultas sobre a convocatoria ou a presentación de solicitudes dirixiranse á Oficina Virtual de Atención da Universidade de Santiago de Compostela a través da seguinte dirección de correo electrónico: estudantado.oficinavirtual@usc.gal

Podes consultar as bases da convocatoria premendo na seguinte resolución reitoral.

 

Liña Directa lanza o reto “Big Ideas”

Liña Directa Aseguradora lanza o reto “Big Ideas”, unha competición entre os alumnos que estean nos últimos anos de grao ou que estean a cursar un Máster e así  promover a xeración de procesos de innovación abertos, o uso de metodoloxías como, por exemplo, o Design thinking ou Agile e o traballo en equipo entre outras habilidades. O reto celebrarase do do 10 ao 12 de xullo de 2020.

Persoas beneficiarias

 • Alumnos dos últimos cursos de grao e que estean a pensar estudar un máster no curso 2020-2021.
 • Alumnos de máster oficiais cunha duración de dous anos e que estean a cursar o primeiro ano do mesmo.  

Prazo de presentación de candidaturas: Do 1 ao 30 de xuño de 2020.  

Posteriormente, deberán completar os participantes a súa inscrición, facilitando a seguinte información:

 • Nivel de Estudos.
 • Cursando.
 • Achegar C.V.
 • Descrición do reto seleccionado.

Liña Directa Aseguradora a través desta competición outorgará os seguintes premios:    

Ademais, a participación no Reto “Big Ideas” dá a posibilidade de que cada un dos integrantes dos equipos gañadores poidan:

 • Facer prácticas remuneradas de ata 800€ en Liña Directa Aseguradora durante un período de 6 a 12 meses, compatible cos estudos.
 • Posibilidade de entrar no equipo de persoal de Liña Directa Aseguradora, unha vez realizadas as prácticas.
 • Mentorización ou titorización personalizada.

 

A continuación podes ver as bases do reto:

 

Convocatoria de 5 bolsas de axuda á matrícula do Máster en Turismo Urbano e Xestión de Empresas Turísticas para o curso 2019/2020

 

Convocatoria

 

A Universidade de Santiago de Compostela, co financiamento da Axencia de Turismo de Galicia, patrocinadora do Máster Universitario en Turismo Urbano e Xestión de Empresas Turísticas en virtude do Convenio de Colaboración asinado o 30 de abril, convoca 5 bolsas de axuda á matrícula de 600 euros cada unha para o curso 2019/2020 para novos/as estudantes.
A Comisión Académica do Máster para estes efectos acordou establecer as seguintes bases da convocatoria para a concesión das axudas.

 

Requisitos dos/das solicitantes

 

O estudantado candidato ás bolsas debe cumprir os seguintes requisitos:
– Realizar a matrícula por primeira vez no Máster en Turismo Urbano e Xestión de Empresas Turísticas no curso 2019/2020.
– Non ser beneficiario de ningunha outra bolsa de estudos ou exención de prezos públicos no curso 2019-20. No caso de recibir algunha bolsa/exención posteriormente, deberá reintegrar a bolsa de axuda á matrícula desta convocatoria.
– Contar cun expediente académico da titulación que dá acceso ao Máster con nota media igual ou superior a 6 puntos.

 

Documentación requirida

 

O/A solicitante debe achegar:
– Impreso de solicitude, que se encontra ao final desta convocatoria, debidamente cumprimentado.
– Fotocopia do DNI.
– Expediente coa nota media da titulación que dá acceso ao Máster (se non é da USC).
– Documentación acreditativa do nivel de idiomas estranxeiros expedida pola Escola Oficial de Idiomas ou organismo similar.
– Declaración de non ter outra bolsa ou exención de prezos públicos no curso 2019-20.
– Número de conta bancaria para efectuar o ingreso da axuda.
– Formulario relativo á protección de datos.

A solicitude implica a aceptación das presentes bases.

Lugar e prazo de presentación

As solicitudes, debidamente cumprimentadas e acompañadas da documentación descrita na base anterior, presentaranse dende o día da publicación da convocatoria ata o día 30 de xuño de 2020. As persoas que desexen participar nesta convocatoria deberán presentar a súa solicitude por medios electrónicos, a través do rexistro electrónico da sede electrónica da USC, dispoñible na web:
https://sede.usc.es/sede/publica/persoais/rexistroEntrada/acceso.htm

 

Tramitación das solicitudes

 

A Comisión Académica do Máster en Turismo Urbano e Xestión de Empresas Turísticas publicará a lista provisional de persoas admitidas e excluídas: as/os solicitantes terán 3 días hábiles dende a data de publicación para achegar a documentación necesaria ou emendar os defectos que se detectaran, facéndose saber que en caso contrario a solicitude quedará definitivamente arquivada.
No prazo máximo de trinta días dende a finalización do prazo de solicitude, a Comisión Académica publicará o listado definitivo de admitidos/as e excluídos/as.
Toda a información será publicada na páxina web do Máster www.uscturismo.com e na páxina web da Facultade www.usc.es/gl/centros/ecoade

 

Proceso de selección

 

A Comisión Académica do Máster valorará as candidaturas das persoas solicitantes tendo en conta: Por cada unha das titulacións de acceso só se poderá seleccionar unha solicitude. No caso de que houbera máis dunha solicitude por titulación, a selección efectuarase mediante o criterio de nota media do expediente académico da titulación presentada. No caso de coincidencia na nota media dos expedientes, valoraranse os
idiomas acreditados polos/polas solicitantes.
No caso de que non se cubrisen as bolsas polo procedemento previamente presentado, poderanse seleccionar máis solicitudes da mesma titulación de acceso. Neste caso o criterio de selección xeral será a nota media do expediente académico da titulación presentada. No caso de coincidencia na nota media dos expedientes, valoraranse os idiomas acreditados polos/polas solicitantes.

 

Resolución

 

A Comisión Académica do Máster dará traslado do acordo de valoración ao vicerreitor de Estudantes e Proxección Internacional quen, por delegación do reitor, resolverá e publicará, no prazo de non máis de 40 días dende a finalización do prazo de solicitude, o listado de solicitantes beneficiarios/as das bolsas e o listado de agarda.

 

Modalidade de pagamento

 

Os/As beneficiarios/as das bolsas terán a obrigación de superar a totalidade de créditos do Máster, incluídos os do Traballo Fin de Máster e, de ser o caso, os complementos formativos, na convocatoria de xullo do curso académico correspondente. O pagamento realizarase unha vez que conste no expediente do alumno/a a superación da totalidade de créditos do Máster.

 

Réxime da convocatoria e Recursos

 

Corresponde á Comisión Académica do Máster a interpretación das presentes bases.
Contra a presente resolución, e os seus actos, que esgotan a vía administrativa, poderán os interesados interpoñer recurso contencioso-administrativo perante o xulgado do contencioso-administrativo de Santiago de Compostela no prazo de dous meses a contar desde o día seguinte á súa recepción, de conformidade cos artigos 46 e 8.2.a) da Lei da Xurisdición Contencioso Administrativa, aprobada por Lei 29/1998, do 13 de xullo.
Non obstante, os interesados poderán interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun mes perante o órgano que o ditou. Neste caso non se poderá interpoñe-lo recurso contencioso-administrativo anteriormente indicado en tanto non recaia resolución expresa ou presunta do recurso administrativo de reposición, ó abeiro dos artigos 123 e 124 da lei 39/2015, de 1 de outubro de procedemento administrativo común das administracións públicas.

Bolsas Excelencia Mocidade Exterior

As “Bolsas Excelencia Mocidade Exterior” (#BEME) son 150 bolsas que están destinadas á axuda para cursar determinados estudos de mestrado que se inicien no curso 2020/21 nunha universidade galega e dirixidas a galegos/as que estean residindo no estranxeiro, entre eles, o Máster en Turismo Urbano e Xestión de Empresas Turísticas da Universidade de Santiago de Compostela.

Estas bolsas están organizadas polas tre suniversidades galegas e pola Xunta de Galicia e a Axencia de Turismo de Galicia.

REQUISITOS

Para a solicitude dunha das bolsas o alumnado debe cumprir os seguintes requisitos no momento de solicitala:

 • Ter menos de 40 anos.
 • Ter a nacionalidade española. 
 • Residir fóra de España. 
 • Acreditar un mínimo de dous anos de residencia fóra de España inmediatamente anteriores á data da presentación da solicitude. 
 • Estar vinculado/a a Galicia dunha das seguintes maneiras :
  a) Ser emigrante nacido/a en Galicia
  b) Ser emigrante non nacido/a en Galicia, pero que residiras en Galicia de forma continuada durante 10 anos con nacionalidade española antes de emigrar .
  c) Ser descendente por consanguinidade (fillo/a, neto/a, bisneto/a….) dun/ha emigrante nacido/a en Galicia ou dun/ha emigrante que residira en Galicia de forma continuada durante 10 anos con nacionalidade española antes de emigrar, sempre que a persoa solicitante  da bolsa nacera no estranxeiro.
 • Ter rematada algunha titulación universitaria de grao, arquitecto/a, enxeñeiro/a, licenciado/a, arquitecto/a técnico, diplomado/a, enxeñeiro/a técnico ou outro expresamente declarado equivalente, que dea acceso a un máster universitario. 
 • No caso das persoas descendentes de galegos/as e nacidas no estranxeiro, estar vinculado/a a un concello galego no PERE (Padrón de Españois Residentes no Estranxeiro). Este requisito poderase acreditar con posterioridade á data de presentación das solicitudes.

 

Requisito que debes cumprir con caracter previo á concesión da bolsa.

 • Estar matriculado/a no curso 2020/21 nun meáster universitario dos ofertados nesta convocatoria, dun mínimo de 60 créditos e na modalidade presencial ou semipresencial. 

Prazo de solicitude: ata o 29 de maio de 2020.