Bolsas Excelencia Mocidade Exterior

As “Bolsas Excelencia Mocidade Exterior” (#BEME) son 150 bolsas que están destinadas á axuda para cursar determinados estudos de mestrado que se inicien no curso 2020/21 nunha universidade galega e dirixidas a galegos/as que estean residindo no estranxeiro, entre eles, o Máster en Turismo Urbano e Xestión de Empresas Turísticas da Universidade de Santiago de Compostela.

Estas bolsas están organizadas polas tre suniversidades galegas e pola Xunta de Galicia e a Axencia de Turismo de Galicia.

REQUISITOS

Para a solicitude dunha das bolsas o alumnado debe cumprir os seguintes requisitos no momento de solicitala:

 • Ter menos de 40 anos.
 • Ter a nacionalidade española. 
 • Residir fóra de España. 
 • Acreditar un mínimo de dous anos de residencia fóra de España inmediatamente anteriores á data da presentación da solicitude. 
 • Estar vinculado/a a Galicia dunha das seguintes maneiras :
  a) Ser emigrante nacido/a en Galicia
  b) Ser emigrante non nacido/a en Galicia, pero que residiras en Galicia de forma continuada durante 10 anos con nacionalidade española antes de emigrar .
  c) Ser descendente por consanguinidade (fillo/a, neto/a, bisneto/a….) dun/ha emigrante nacido/a en Galicia ou dun/ha emigrante que residira en Galicia de forma continuada durante 10 anos con nacionalidade española antes de emigrar, sempre que a persoa solicitante  da bolsa nacera no estranxeiro.
 • Ter rematada algunha titulación universitaria de grao, arquitecto/a, enxeñeiro/a, licenciado/a, arquitecto/a técnico, diplomado/a, enxeñeiro/a técnico ou outro expresamente declarado equivalente, que dea acceso a un máster universitario. 
 • No caso das persoas descendentes de galegos/as e nacidas no estranxeiro, estar vinculado/a a un concello galego no PERE (Padrón de Españois Residentes no Estranxeiro). Este requisito poderase acreditar con posterioridade á data de presentación das solicitudes.

 

Requisito que debes cumprir con caracter previo á concesión da bolsa.

 • Estar matriculado/a no curso 2020/21 nun meáster universitario dos ofertados nesta convocatoria, dun mínimo de 60 créditos e na modalidade presencial ou semipresencial. 

Prazo de solicitude: ata o 29 de maio de 2020.

Bolsas do MECD para Másteres Oficiais

Bolsas do MECD para Másteres Oficiais

O Máster de Turismo Urbano e Xestión de Empresas Turísticas é un máster OFICIAL polo que os matriculados que o desexen poden solicitar as bolsas e axudas xerais do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte correspondentes a estudos universitarios de niveis postobrigatorios.

 

Bolsas de formación práctica en diversas áreas na Axencia de Turismo de Galicia

A Axencia de Turismo de Galicia convoca quince bolsas de formación práctica en diversas áreas para os anos 2020 e 2021, que se distribuirán da seguinte maneira:

– Catorce bolsas de formación práctica especializada para a promoción e infor-

mación turística, mediante a realización de prácticas tuteladas en oficinas de información

turística dependentes da Axencia Turismo de Galicia.

– Unha bolsa de formación práctica especializada na Área de Estudos e Investi-

gación para a realización de labores de investigación, tratamento e análise de datos en

materia turística. O lugar de realización das prácticas tuteladas desta bolsa será na sede

da área, nas oficinas da Axencia Turismo de Galicia.

As bolsas serán indivisibles e improrrogables. Serán tamén incompatibles con calquera

outra bolsa concedida para o mesmo período e con calquera actividade laboral ou remu-

nerada.

En ningún caso poderán ser persoas beneficiarias desta bolsa aquelas persoas solici-

tantes que foran adxudicatarias dela en edicións anteriores. Quedarán tamén excluídas da

convocatoria aquelas persoas solicitantes que foran adxudicatarias das bolsas en edicións

anteriores e que renunciaran a elas durante o seu desenvolvemento.

1- Requisitos:

 1. Nacionalidade: española.
 2. Titulación:
 3. a) Para as bolsas de formación nas oficinas de información turística os candidatos de-

berán estar en posesión, antes da finalización do prazo de presentación de solicitudes,

dalgún dos seguintes títulos: grao en turismo; mestrado relacionado con turismo; técnico

superior en guía, información e asistencia turísticas; técnico superior en axencias de viaxes

e xestión de eventos. Só serán válidos os títulos obtidos a partir do 1 de xaneiro de 2014.

 1. b) Bolsa de formación na Área de Estudos e Investigación: estar en posesión de calquera

titulación superior .

 1. Idiomas:
 2. a) Todas as persoas solicitantes deberán acreditar un coñecemento da lingua galega no

nivel Celga 4, perfeccionamento ou título equivalente.

 1. b) Inglés: para as bolsas de formación nas oficinas de información turística deberá pre-

sentarse certificado B1 do Marco común europeo de referencia para as linguas ou superior,

ou acreditación oficial de nivel equivalente ao B1 ou superior.

2- solicitudes:

As solicitudes (anexo IV) presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do

formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal.

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos

lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo

común( artigo 16 da Ley 39/2015).

 • Prazo de presentación: 10/12/2019 – 09/01/2020
 • Documentación complementaria a achegar no procedemento.
 1. Solicitude do Anexo IV, tamén neste anexo inclúense todo tipo de declaracións responsables que achegaranse ca solicitude.
 2. Certificación de pagamento dos dereitos de expedición dos títulos universitarios e certificación académica completa, se fose o caso. No caso de presentar título académico estranxeiro será preciso que estea debidamente validado pola Administración educativa española.
 3. Declaración da orde de preferencia de destino das bolsas de oficinas de información turística,segundo o anexo V.
 4. Relación de méritos conforme os anexos VIII ou IX, segundo a modalidade de bolsa escollida.
 5. Copia dos documentos acreditativos computables dos méritos alegados.
 6. Copia dos títulos acreditativos do nivel de idiomas.
 7. Copia do certificado do Celga 4 expedido polo centro educativo correspondente.
 8. Copia dos cursos de informática realizados.
 9. Copia dos contratos de traballo ou copia do certificado expedido polo organismo onde se realizaron as prácticas.
 10. Copia do informe de vida laboral expedido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social.
 • Subsanación:

As/os aspirantes excluídas/os disporán dun prazo de dez (10) días hábiles, contados a

partir do seguinte ao da publicación do anuncio, para poderen emendar, de ser o caso, o

defecto que motivou a exclusión.

3- Fases do procedemento:

– Proba sobre o temario incluído no anxexo II para as bolsas de formación nas orficinas de información turística.

– Entrevista persoal no caso das bolsas para a Área de estudios e investigación.

A data e o lugar no que se realiará a proba ou a entrevista publicarase na páxina web da Axencia Turismo de Galicia (http://www.turismo.gal/canle-institucional/actualidade/taboleiro-de-anuncios).

Ao remate da bolsa as persoas beneficiarias remitirán á Axencia Turismo de Galicia unha memoria final sobre as actividades desenvolvidas visada polo/a titor/a ou responsable da oficina onde se realizaron as prácticas.

4-  Temario

 1. Temario para bolsas en oficinas de turismo:

Tema 1. Principais recursos do patrimonio arquitectónico galego.

Tema 2. Principais recursos do patrimonio cultural inmaterial galego.

Tema 3. Historia de Galicia. Principais feitos históricos.

Tema 4. Xeografía de Galicia.

Tema 5. Os recursos turísticos de Galicia.

 1. Temario para a bolsa na Área de Estudos e Investigación:

Tema 1. Estatística: inferencia, mostraxe e análise multivariante.

Tema 2. R e RStudio: manexo, tratamento, análise e visualización de datos. Xeración

de informes.

Tema 3. SQL: análise de datos e xestión de bases de datos.

Tema 4. Outras técnicas de interese:

 1. a) Sistemas de información xeográfica (GIS).
 2. b) Follas de cálculo.
 3. c) Programación (Python, HTML, aplicacións Android…).
 4. d) Marco conceptual da análise turística.

 

Podes revisar a convocatoria do Diario Oficial de Galicia (DOG) para máis información pinchando aquí.

Para tramitar en liña a solicitude podes acceder a través de este link

O alumno con mellor expediente do Máster do curso 2017/18 no World Travel Market de Londres

Antonio Rodríguez, alumno do Máster Universitario en Turismo Urbano e Xestión de Empresas Turísticas no curso académico 2017/18 viaxou o pasado mes de novembro a Londres para asistir á feira World Travel Market (WTM), premiado polo Máster por ter o mellor expediente académico do seu curso.

 

WORLD TRAVEL MARKET

A feira ten unha duración de 3 días e na actualidade xa se publicaron as datas para a vindeira edición, do 4 ao 6 de novembro de 2019. A WTM é unha cita obrigatoria para o sector turístico pois nela preséntanse varios destinos fronte a profesionais especializados en turismo de todo o mundo.

Unha oportunidade para facer networking e ofrecer vantaxes competitivas nos seus negocios.