Xornada

 #UpdatePeme_Turismo:
Como a dixitalización pode axudar ás empresas turísticas.

 • Ubicación: no Edificio Cinc da Cidade da Cultura de Galicia.
 • Data e hora: este xoves 23 de 19:00h a 20:30h.
 • Destinado a: empresas do sector turístico.

Podes descargar o programa: AQUÍ

Máis información e inscricións de balde en:

https://cdtic.xunta.gal/updatepeme-turismo

Director/a de Axencia de Viaxes en Vigo

Data da oferta: 17/02/2017

Requisitos mínimos

 • Formación Profesional Grao Superior
 • Experiencia previa en posto de dirección de ao menos 3 anos
 • Acostumbrado a traballar por obxectivos
 • Flexible: capaz de adaptarse rápidamente a distintos entornos, situacións de mercado e requerimientos internos
 • Sistema Amadeus
 • Vocación de traballo en equipo

Funcións

 • B The Travel Brand precisa incorporar un Director/a de Oficina en Vigo para que leve a cabo as seguintes funcións:
 • Xestión integral dunha oficina de viaxes: comercial, operacional, administrativa, coordinación e motivación de equipos
 • Venta de viaxes vacacionais
 • Venta de billetaxe aéreo, tren e barco

Ubicación: Vigo, Pontevedra

Tipo de contrato: xornada completa

Número de vacantes: 1

Inscribirse nesta oferta: AQUÍ

Director/a de Agencia de Viajes en Vigo

Fecha de la oferta: 17/02/2017

 • Ubicación: Vigo, Pontevedra
 • Tipo de contrato: jornada completa
 • Número de vacantes: 1

Requisitos

 • Formación Profesional Grado Superior.
 • Experiencia previa en puesto de dirección de al menos 3 años.
 • Acostumbrado a trabajar por objetivos.
 • Flexible: capaz de adaptarse rápidamente a distintos entornos, situaciones de mercado y requerimientos internos.
 • Sistema Amadeus.
 • Vocación de trabajo en equipo.

B The Travel Brand necesita incorporar un/a Director/a de Oficina en Vigo para que lleve a cabo las siguientes funciones:

Funciones

 • Gestión integral de una oficina de viajes: comercial, operacional, administrativa, coordinación y motivación de equipos.
 • Venta de viajes vacacionales.
 • Venta de billetaje aéreo, tren y barco.

Inscribirse a esta oferta: AQUÍ

Recepcionista con inglés

Data da oferta:  16/02/2017

 • Ubicación: Grove, Pontevedra.
 • Horario: Fins de semana.
 • Tipo de contrato: Xornada partida.
 • Número de vacantes: 1.

Nortempo Villagarcía selecciona recepcionista con inglés para Hotel na zona de O Grove

Requisitos

 • Formación Profesional Grao Superior – Hostelería e Turismo.
 • Experiencia mínima dun ano en posto similar.
 • Imprescindible residente en Provincia Posto Vacante.
 • Alto nivel de inglés.
 • Dispoñibilidade dos fins de semana, semana santa e temporada de verán (Xullo e agosto xornada completa/Fins de semana e Semana Santa: horario partido).

Funciones

 • Atención telefónica.
 • Coñecemento do programa de xestión para reservas/recepción.
 • Dominio do programa informático de xestión hoteleira.
 • Recepción de clientes.
 • Tareas administrativas propias do posto.

Inscribirse nesta oferta: AQUÍ

Recepcionista con inglés

Fecha de la oferta:  16/02/2017

 • Ubicación: Grove, Pontevedra.
 • Horario: Fines de semana.
 • Tipo de contrato: Jornada partida.
 • Número de vacantes: 1.

Nortempo Villagarcía selecciona recepcionista con inglés para Hotel en la zona de O Grove

Requisitos

 • Formación Profesional Grado Superior – Hostelería y Turismo.
 • Experiencia mínima de un año en puesto similar.
 • Imprescindible residente en Provincia Puesto Vacante.
 • Alto nivel de inglés.
 • Disponibilidad los fines de semana, semana santa y temporada de verano (Julio y agosto jornada completa/Fines de semana y Semana Santa: horario partido).

Funciones

 • Atención telefónica.
 • Conocimiento del programa de gestión para reservas/recepción.
 • Dominio de programa informático de gestión hotelera.
 • Recepción de clientes.
 • Tareas administrativas propias del puesto.

Inscribirse en esta oferta: AQUÍ

Bolsa da Xunta de Galicia

Beneficiarios:

Bolsas de formación práctica especializada en mercados emisores, en réxime de concorrencia competitiva, nas cidades de Londres, París, Berlín, Os Ánxeles e São Paulo (cinco bolsas). Os solicitantes deberán estar en posesión, antes da finalización do prazo de presentación de solicitudes dun grao universitario ou titulación homologada equivalente (calquera). As titulacións deben estar finalizadas nos catro anos naturais inmediatamente anteriores ao remate do prazo de presentación das solicitudes da convocatoria. Os solicitantes deberán acreditar o coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento ou Celga 4.

As persoas beneficiarias deberán acreditar o dominio oral e escrito da lingua oficial do país de destino:
– Acreditarase cun certificado B2 ou superior do Marco común europeo de referencia para as linguas para os destinos de Londres, Berlín, Os Ánxeles e París.
– Acreditarase cun certificado B1 ou superior do Marco común europeo de referencia para as linguas para o destino de São Paulo.

Requisitos:

1. Nacionalidade: ser español/a ou nacional dun Estado membro da Unión Europea.

2. Titulación: estar en posesión, antes da finalización do prazo de presentación de solicitudes dun grao universitario ou titulación homologada equivalente (calquera). As titulacións deben estar finalizadas nos catro anos naturais inmediatamente anteriores ao remate do prazo de presentación das solicitudes desta convocatoria.

Os títulos obtidos no estranxeiro ou en centros españois non estatais, deberán estar validados ou recoñecidos oficialmente polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.

3. Idiomas:
a) Os solicitantes deberán acreditar o coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento ou Celga 4.
b) Dominio oral e escrito da lingua oficial do país de destino:

Acreditarase cun certificado B2 ou superior do Marco común europeo de referencia para as linguas para os destinos de Londres, Berlín, Os Ánxeles e París.

Acreditarase cun certificado B1 ou superior do Marco común europeo de referencia para as linguas para o destino de São Paulo.

4. En ningún caso poderán ser beneficiarios desta bolsa aqueles solicitantes que fosen adxudicatarios desta en edicións anteriores. Quedarán tamén excluídos da convocatoria aqueles solicitantes que fosen adxudicatarios das bolsas e que renunciasen a elas durante o seu desenvolvemento.

 

bolsa xunta

Máis información sobre esta bolsa

Página 10 de 13« Primera...89101112...Última »