Bolsas do Instituto de Turismo de España para prácticas profesionais

Bolsas do Instituto de Turismo de España

para prácticas profesionais

O Ministerio de Industria, Comercio e Turismo aprobou as bases reguladoras do programa de bolsas do Instituto de Turismo de España que se publicaron no Boletín Oficial do Estado o 23 de agosto de 2018.

DESCRICIÓN DAS BOLSAS

O programa consistirá en actividades ou prácticas formativas nas Consellerías de Turismo no extranxeiro e, cando así se estableza na convocatoria, en prácticas no servizos centrais do Instituto de Turismo de España e na Secretaría de Estado de Turismo, sen que en ningún caso se poida exercer polos becarios funcións propias do persoal funcionario ou laboral.

DESTINATARIOS
Titulados universitarios de Grao, Licenciatura, Máster, Arquitectura, Enxeñería, Técnico ou Diplomatura en en Empresas e Actividades Turísticas, Diplomados en Ciencias Económicas, Empresariais, Socioloxía, Xestión e Administración Púpara á obtención do correspondente título nun periodo de tempo comprendido entre os seis anos anteriores á convocatoria das bolsas antes finalización do prazo de presentación de solicitudes. Os solicitantes extranxeiros terán que presentar as titulacións equivalentes esixidas aos españois.

Ademáis os destinatarios terán que cumprir todos o os puntos do Artigo 3 das bases do programa.
PRAZO

O prazo de presentación de solicitudes oscilará entre quince días e un mes a partir do día seguinte á data de publicación no Boletín Oficial do Estado da correspondente resolución da convocatoria. Este prazo fixarase en cada convocatoria.

Máis información sobre o programa:

https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/23/pdfs/BOE-A-2018-11809.pdf

Bolsas de colaboración en departamentos universitarios 2018/19

Bolsas de colaboración en departamentos universitarios 2018/19

Convocatoria de Bolsas de colaboración de estudantes en departamentos universitarios para o vindeiro curso académico 2018/2019.

DESTINATARIOS

Estas bolsas están dirixidas a alumnado do último curso de estudos de grao e de primeiro curso de Máster universitario oficial.

PRAZO

Ata o 18 de setembro inclusive.

OBRIGADOS DOS BOLSEIROS

 • Acreditar o cumprimento dos requisitos e condicións para a concesión desta axuda.
 • Someterse ás actuacións de comprobación precisas de ser o caso.
  Seguir, durante 2018/2019, por ensino oficial, os estudos dos que se atopen matriculados/as.
 • Presentar un proxecto de colaboración desenvolvendo algunha das liñas de investigación en curso
  no departamento para o que solicita. O proxecto describirá de forma expresa as tarefas que se
  realizarán e o impacto formativo complementario que terá nalgunha das competencias asociadas
  ás materias troncais ou obrigatorias da titulación que cursa. Estará avaliado polo grupo
  investigador receptor ou o departamento onde o desenvolva.
 • Prestar a colaboración de 3 horas diarias durante oito meses dende a data de incorporación, no
 • Departamento segundo o réxime de traballo e horario previsto no proxecto de colaboración.
 • Presentar no mes seguinte ao da finalización da colaboración a certificación acreditativa do
  departamento de prestar a súa colaboración nos termos previstos na convocatoria.

DOTACIÓN DA BOLSA
A contía da axuda será de 2.000 € e sen dereito á gratuidade dos prezos públicos por servizos académicos.

Máis información:

http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/perfis/estudantes/descargas/curso1819/Resumen-informativo-bolsas-colaboracion-2018-2019.pdf

Concesión de bolsas de formación práctica da Axencia de Turismo de Galicia

Concesión de bolsas de formación práctica

da Axencia de Turismo de Galicia

A Axencia de Turismo de Galicia convoca 9 bolsas de formación práctica.

Unha das bolsas destinarase á formación práctica especializada na área de estudos e investigación (dirixida a calquera titulación) e as oito restantes á formación práctica especializada na promoción e información turística (dirixidas a titulacións de grao/posgrao relacionadas co turismo).

O prazo de solicitude das bolsas rematará o día 2 de marzo 2018.

A continuación podes ver as bases da convocatoria:

 

Bolsa da Xunta de Galicia

Beneficiarios:

Bolsas de formación práctica especializada en mercados emisores, en réxime de concorrencia competitiva, nas cidades de Londres, París, Berlín, Os Ánxeles e São Paulo (cinco bolsas). Os solicitantes deberán estar en posesión, antes da finalización do prazo de presentación de solicitudes dun grao universitario ou titulación homologada equivalente (calquera). As titulacións deben estar finalizadas nos catro anos naturais inmediatamente anteriores ao remate do prazo de presentación das solicitudes da convocatoria. Os solicitantes deberán acreditar o coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento ou Celga 4.

As persoas beneficiarias deberán acreditar o dominio oral e escrito da lingua oficial do país de destino:
– Acreditarase cun certificado B2 ou superior do Marco común europeo de referencia para as linguas para os destinos de Londres, Berlín, Os Ánxeles e París.
– Acreditarase cun certificado B1 ou superior do Marco común europeo de referencia para as linguas para o destino de São Paulo.

Requisitos:

1. Nacionalidade: ser español/a ou nacional dun Estado membro da Unión Europea.

2. Titulación: estar en posesión, antes da finalización do prazo de presentación de solicitudes dun grao universitario ou titulación homologada equivalente (calquera). As titulacións deben estar finalizadas nos catro anos naturais inmediatamente anteriores ao remate do prazo de presentación das solicitudes desta convocatoria.

Os títulos obtidos no estranxeiro ou en centros españois non estatais, deberán estar validados ou recoñecidos oficialmente polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.

3. Idiomas:
a) Os solicitantes deberán acreditar o coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento ou Celga 4.
b) Dominio oral e escrito da lingua oficial do país de destino:

Acreditarase cun certificado B2 ou superior do Marco común europeo de referencia para as linguas para os destinos de Londres, Berlín, Os Ánxeles e París.

Acreditarase cun certificado B1 ou superior do Marco común europeo de referencia para as linguas para o destino de São Paulo.

4. En ningún caso poderán ser beneficiarios desta bolsa aqueles solicitantes que fosen adxudicatarios desta en edicións anteriores. Quedarán tamén excluídos da convocatoria aqueles solicitantes que fosen adxudicatarios das bolsas e que renunciasen a elas durante o seu desenvolvemento.

 

bolsa xunta

Máis información sobre esta bolsa